• choice 001

  4U blue

  Tension: no string, BG80 22, BG80 23, BG80 24, BG80 25

  189,900 won ~ 199,900 won

 • choice 002

  5U Pink

  Tension: no string, BG80 22, BG80 23, BG80 24, BG80 25

  189,900 won ~ 199,900 won